Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.Hide-Audio.pl

Sklep internetowy pod adresem www.Hide-Audio.pl prowadzony jest przez firmę 4AL zarejestrowaną w Lubinie 59-300, przy ulicy Grabowej 25. NIP 692-193-47-46, Regon 390770307

zwanym dalej „SPRZEDAJĄCY”

 

Pojęcia:

Siedziba firmy – miejsce zlokalizowane przy adresie zarejestrowania firmy – 59-300  Lubin, ul. Grabowej 25, gdzie następuje kompletowanie zamówień w godzinach 11.00 – 15.00.

Hide-Audio – firma prywatna prowadząca działalność jednoosobową z siedzibą w Lubinie przy ulicy Grabowej 25

Sklep internetowy pod adresem www.Hide-Audio.pl – prowadzony przez firmę sklep internetowy dostępny pod domeną internetową Hide-Audio.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Hide-Audio.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - KLIENT będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym hide-audio.pl  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową spełniający definicję Konsumenta (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym Hide-Audio.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu, w szczególności zdjęcia, ilość i cena produktu. Produkty z ukrytą ceną nie są oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy Hide-Audio.pl a stanowią jedynie informację o możliwości zamówienia takiego produktu bezpośrednio w SIEDZIBIE FIRMY

Materiały obce – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w sklepie internetowym www.Hide-Audio.pl , w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego Hide-Audio.pl

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego Hide-Audio.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności a także wpisanie numeru kodu rabatowego

Karta  rabatowa  – bon towarowy na okaziciela w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w sklepie internetowym Hide-Audio.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do SPRZEDAJĄCEGO podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub przy zakupie na raty

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa możliwości i zasady korzystania ze sklepu internetowego Hide-Audio.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  sklepie internetowym Hide-Audio.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi/Konsumentowi , uiszczania przez Klienta/Konsumenta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy przez Klienta/Konsumenta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Niezbędnymi elementami do korzystania ze sklepu internetowego Hide-Audio.pl, w tym do przeglądania oferty oraz składania zamówień w KOSZYKU są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

- aktywne konto poczty elektronicznej e-mail

 1. KLIENT/KONSUMENT zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Hide-Audio.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Hide-Audio.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za zakłócenia, przerwy w działaniu sklepu internetowego Hide-Audio.pl oraz za niekompatybilność sklepu internetowego Hide-Audio.pl z infrastrukturą techniczną KLIENTA/KONSUMENTA.
 3. Przeglądanie asortymentu nie wymaga przez KLIENTA/KONSUMENTA rejestrowania się w sklepie internetowym Hide-Audio.pl
 4. Samodzielne składanie zamówień przez KLIENTA/KONSUMENTA na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Hide-Audio.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 5. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie Hide-Audio.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@Hide-Audio.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez SPRZEDAJACEGO dokonanych przez KLIENTA/KONSUMENTA  zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do SIEDZIBY FIRMY na swój koszt.
 6. SPRZEDAJĄCY prowadzi sprzedaż produktów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Hide-Audio
Siedziba: ul. Grabowa 25
Miejsce prowadzenia działalności: Grabowa 25

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 

 • poczty elektronicznej: biuro@Hide-Audio.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Grabowa 25 , 59-300 Lubin
 • telefonu: 798 338 931

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło,  jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

 

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowania i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego. 

 

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@Hide-Audio.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym Hide-Audio.pl jest nieodpłatna.
 2. W celu rejestracji, czyli założenia konta KLIENTA/KONSUMENTA, w sklepie internetowym Hide-Audio.pl niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu należy podać:
  1. Imię i nazwisko lub nick (pseudonim). Preferowane jest podanie imię i nazwiska z uwagi na realizację dostaw przez kurierów, ale niekonieczne.
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail oraz hasło przez siebie wymyślone
  3. Opcjonalnie podać adres dostawy zamawianych produktów
  4. Po pierwszym zamówieniu produktu, w przypadku wyboru faktury jako formy potwierdzenia transakcji należy podać pełne dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP.
  5. Zaakceptować regulamin sklepu internetowego Hide-Audio.pl
  6. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym i niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień KLIENTA/KONSUMENTA.
  7. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Hide-Audio.pl możliwe jest logowanie się do sklepu przy użyciu własnego adresu e-mail oraz własnego hasła.
  8. KLIENT/KONSUMENT wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPRZEDAJĄCEGO danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym Hide-Audio.pl. Podanie danych osobowych przez KLIENTA/KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez SPRZEDAJĄCEGO danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez SPRZEDAJĄCEGO usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez KLIENTA/KONSUMENTA zakupów w sklepie internetowym Hide-Audio.pl
  9. Dane osobowe przetwarzane są przez SPRZEDAJĄCEGO, tj. przez firmę 4AL Piotr Pabian zarejestrowaną w Lubinie 59-300, przy ulicy Grabowa 25. NIP 692-193-47-46, Regon 390770307
  10. SPRZEDAJĄCY przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z KLIENTEM/KONSUMENTEM i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez KLIENTA/KONSUMENTA w sklepie internetowym Hide-Audio.pl
  11. KLIENT/KONSUMENT ma możliwość na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania KLIENTOWI/KONSUMENTOWI informacji handlowych drogą elektroniczną
  12. KLIENT/KONSUMENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto KLIENTA/KONSUMENTA w sklepie internetowym Hide-Audio.pl.
  13. KLIENT/KONSUMENT oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Hide-Audio.pl

 1. Logowanie do sklepu internetowego Hide-Audio.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła - podanych przy rejestracji konta KLIENTA/KONSUMENTA. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto (zakładka „Twoje konto”) 
 2. SPRZEDAJĄCY uprawniony jest do zablokowania konta KLIENTA/KONSUMENTA, jeżeli jego działanie w ramach sklepu internetowego Hide-Audio.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta KLIENT/KONSUMENT zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym Hide-Audio.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z KLIENTEM/KONSUMENTEM o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym
 3. SRZEDAJĄCY uprawniony jest do usuwania ze sklepu internetowego Hide-Audio.pl MATERIAŁY OBCE sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu
 4. KLIENT/KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, iż sklep internetowy Hide-Audio.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania MATERIAŁÓW OBCYCH. SPRZEDAWCA nie gwarantuje, iż zamieszczone przez KLIENTA/KONSUMENTA MATERAŁY OBCE będą stale dostępne na stronach internetowych sklepu internetowego Hide-Audio.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez KLIENTA/KONSUMENTA.
 5. SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku sprawdzania MATERIAŁÓW OBCYCH zamieszczonych przez KLIENTÓW/KONSUMENTÓW w sklepie internetowym Hide-Audio.pl.
  W przypadku gdy dany MATERIAŁ OBCY naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, SPRZEDAJĄCY niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego MATERIAŁU OBCEGO osobom trzecim.
 6. Nieprawidłowości w działaniu sklepu mogą być zgłaszane do SIEDZIBY FIRMY lub poprzez adres poczty elektronicznej biuro@Hide-Audio.pl
 7. KLIENT/KONSUMENT zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
  1. Hasła niezbędnego do logowania się na stronie internetowej Hide-Audio.pl
  2. Kodu przypisanego do karty rabatowej. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do karty rabatowej KLIENTA/KONSUMENTA  z przyczyn nie leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, w tym w wyniku niezachowania przez KLIENTA/KONSUMENTA w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej karty rabatowej

 

§ 4 Informacje o produktach

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Hide-Audio.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do KLIENTA/KONSUMENTA, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produkt. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w KOSZYKU przed złożeniem zamówienia przez KLIENTA/KONSUMENTA.

 

§ 5 Promocje

 1. Na stronach sklepu internetowego Hide-Audio.pl mogą znajdować się informacje o promocjach
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
 3. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w który wyczerpane zostaną zapasy objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.
 4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia
 5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego Hide-Audio.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej
 6. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału
 7. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone KLIENTOWI/KONSUMENTOWI, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w SIEDZIBIE FIRMY. W przypadku braku w SIEDZIBIE FIRMY któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, SPRZEDAJĄCY poinformuje o tym KLIENTA/KONSUMENTA poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu
 8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja KLIENTA/KONSUMENTA z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego

 

§ 6 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego Hide-Audio.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
  1. wybrać zamawiany towar lub usługę,
  2. wybrać sposób dostawy, wprowadzić adres dostawy i dane, na jakie ma być wystawiona faktura wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
  3. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”  albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.
  4. SPRZEDAJĄCY uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu w jednym zamówieniu.
  5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia KLIENT/KONSUMENT zamawia dwa produkty lub więcej, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia
  6. Złożenie zamówienia przez KLIENTA/KONSUMENTA oznacza złożenie SPRZEDAJĄCEMU oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych
  7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej KLIENTA/KONSUMENTA zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO zamówienia złożonego przez KLIENTA/KONSUMENTA.
  8. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej KLIENTA/KONSUMENTA wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SPRZEDAJĄCEGO o przyjęciu oferty.
  9. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów form płatności w stosunku do KLIENTA/KONSUMENTA jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 5000 zł. Możliwa jest tylko płatność z góry, chyba że zewnętrzna firma przewozowa, którą są dostarczane zamówione przedmioty ma inne niższe możliwości kwot do pobrania.
  10. W przypadku braku w SIEDZIBIE FIRMY zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia KLIENTA/KONSUMENTA z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców SPRZEDAJĄCEGO nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SPRZEDAJĄCY poinformuje KLIENTA/KONSUMENTA o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez KLIENTA/KONSUMENTA, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  11. W przypadku niemożliwości zrealizowania części zamówienia SPRZEDAJĄCY zaproponuje KLIENTOWI/KONSUMENTOWI:
   1. Anulowanie części zamówienia, 
    której realizacja jest niemożliwa w wyznaczonym terminie. Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwej do realizacji części zamówienia i SPRZEDAJĄCY zostanie zwolniony z obowiązku realizacji części niemożliwej części zamówienia. Na konto poczty elektronicznej podane w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie e-mail uzgodnionego stanowiska obu stron.
   2. Anulowanie całości zamówienia. 
    SPRZEDAJĄCY zostanie zwolniony z obowiązku realizacji całości złożonego zamówienia. Na konto poczty elektronicznej podane w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie e-mail uzgodnionego stanowiska obu stron.
   3. Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji 
    zamówienia części niemożliwej do zrealizowania w normalnym terminie. W tym przypadku KLIENT/KONSUMENT może zdecydować o terminie dostawy możliwej części do zrealizowania. Albo zostanie wysłana w normalnym terminie, albo wstrzymana do czasu dostępności niemożliwej części zamówienia. W przypadku podziału zamówienia z winy SPRZEDAJĄCEGO KLIENT/KONSUMENT nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia przesyłki w kilku paczkach czy kilku terminach
   4. W przypadku , gdy KLIENT/KONSUMENT nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z KLIENTEM/KONSUMENTEM z przyczyn nie leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO)  SPRZEDAJĄCY może odstąpić od realizacji całości zamówienia. KLIENT/KONSUMENT zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu.
   5. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SPRZEDAJĄCY zwróci KLIENTOWI/KONSUMENTOWI zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   6. W przypadku podania przez KLIENTA/KONSUMENTA błędnego lub niedokładnego adresu, SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
   7. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. SPRZEDAJĄCY prowadzi sprzedaż produktów jedynie na terenie Polski.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym Hide-Audio.pl płatności za zamówione przedmioty oraz ewentualne koszty transportu dokonać można następująco:
  1. W SIEDZIBIE FIRMY – płatność gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez SPRZEDAJĄCEGO. 
   Możliwy jest również zakup na raty. W tym przypadku SPRZEDAJĄCY skontaktuje się z KLIENTEM/KONSUMENTEM i ustali sposób wprowadzenia danych do systemu ratalnego oraz przekaże informację o uzyskaniu zgody, bądź nie na oczekiwany kredyt ratalny. Kredyty ratalne realizowane są przez firmy zewnętrzne uprawione do działań pożyczkowych zgodnie z Polskim prawem oraz prawem bankowym.
  2. ZA POBRANIEM - podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Dotyczy zamówień do 5000 zł lub mniej jeżeli takie wytyczne ma zewnętrzna firma przewozowa.
  3. PŁATNOŚĆ KARTĄ W PACZKOMACIE – dotyczy dostaw dostarczanych przez paczkomaty z opcją – płacę kartą w paczkomacie przy odbiorze zamówienia
  4. PŁATNOŚĆ Z GÓRY - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez SPRZEDAJĄCEGO. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez SPRZEDAJĄCEGO potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności
  5. KLIENT/KONSUMENT może zapłacić za część zamówienia płacąc z góry, a za część zamówienia przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
  6. KLIENT/KONSUMET może skorzystać z kodu rabatowego na stronie internetowej Hide-Audio.pl otrzymanego od SPRZEDAJĄCEGO
  7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego KLIENT/KONSUMENT może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu
 2. Z reguły wynosi od 1 do 5 dni roboczych (w dużej większości przypadków są to jednak 1-2 dni) od momentu potwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO. Zastrzegamy możliwość realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.
 3. Zamieszczone informacje o terminie realizacji zamówienia przy produktach mają charakter informacyjny orientacyjny. Podawane wartości dni do realizacji zamówienia to dni robocze. Jako dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.
 4. Zamówienia są dostarczane na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz przez paczkomaty.
 5. Czas dostawy w przypadku wysyłki Pocztą Polską wynosi najczęściej (w 95% przypadków) od 1 do 3 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 14 dni roboczych
 6. Czas dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską oznaczoną 24h wynosi najczęściej (w 98 % przypadków) 1 dzień roboczy, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych
 7. W przypadku wysyłki firmą kurierską oznaczoną 48h czas realizacji to najczęściej 2 dni robocze, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych
 8. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za terminy dostaw już przekazanych paczek do Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz paczkomatów.
 9. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez KLIENTA/KONSUMENTA  nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 9 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez SPRZEDAJĄCEGO przesyłki z przedmiotem zamówienia do KLIENTA/KONSUMENTA (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie KLIENTA/KONSUMENTA w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. 
  W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. KLIENT/KONSUMENT zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturę może dokonać jedynie do momentu nadania przez SPRZEDAJĄCEGO przesyłki z przedmiotem zamówienia poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji telefonicznie w godzinach pracy SIEDZIBY FIRMY lub wysyłając informacje pocztą elektroniczną na konto e-mail wskazane w zakładce KONTAKT strony internetowej Hide-Audio.pl jedynie z adresu e-mail podanego w zamówieniu.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać po zalogowaniu się na swoje konto KLIENTA/KONSUMENTA na stronie internetowej Hide-Audio.pl lub klikając link do zamówienia wysłany w mailu potwierdzającym zamówienie dla zakupów bez rejestracji lub kontaktując się telefonicznie do SIEDZIBY FIRMY w godzinach pracy
 4. KLIENT/KONSUMENT otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich telefonicznie lub w SIEDZIBIE FIRMY.

 

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez SPRZEDAJĄCEGO mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. SPRZEDAJĄCY nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze SPRZEDAJĄCYM
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, KLIENT/KONSUMENT może reklamować produkt posiadający wady:  
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku KLIENT/KONSUMENT reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a SPRZEDAJĄCY może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. KLIENT/KONSUMENT według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do SPRZEDAJĄCEGO
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu

 

§ 11 Warunki reklamacji

 1. SPRZEDAJĄCY jest odpowiedzialny wobec KONSUMENTA , jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. SPRZEDAJĄCY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu KONSUMENTOWI
 2. SPRZEDAJĄCY w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA/KONSUMENTA i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt (produkty) wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji do SIEDZIBY FIRMY SPRZEDAJĄCEGO
 4. W przypadku odbioru osobistego w SIEDZIBIE FIRMY reklamowane produkt (produkty) należy dostarczyć do SIEDZIBY FIRMY.
 5. W przypadku dostarczenia zamówionych produktów przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub paczkomaty reklamowany produkt (produkty) należy odesłać do SIEDZIBY FIRMY.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KLIENTA/KONSUMENTA – SPRZEDAJĄCY niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
  Nie wpływa to na możliwość złożenia przez KLIENTA/KONSUMENTA oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu (produktów), usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny SPRZEDAJĄCY zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. KLIENT nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką KLIENT zapłacił SPRZEDAJĄCEMU za nabycie danego produktu

 

§ 12 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty lub usługi nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z SIEDZIBĄ FIRMY w godzinach otwarcia, namiary do kontaktu na stronie KONTAKT sklepu internetowego Hide-Audio.pl
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego Hide-Audio.pl
  3. Nadmieniamy, że zgodnie z obowiązującym prawem KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Innymi słowy, sklep może obciążyć KONSUMENTA kosztami obniżenia wartości zwracanego towaru. Stąd zachęcamy aby odsyłany towar znajdował się w stanie kompletnym, bez śladów używania (niezmienionym w stosunku do nowego) w oryginalnym opakowaniu.

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia już rozpoczęte przez sklep, a spełnione do momentu rozwiązania umowy, jeśli umowa została rozwiązana w momencie świadczenia usług
 2. KLIENT, który spełnia definicję KONSUMENTA (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Klient zwraca produkt na swój koszt. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez KONSUMENTA ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach 
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   8. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie
   9. KONSUMENT, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDAJĄCEMU, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. KONSUMENT może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
    1. zwrócić je w SIEDZIBIE FIRMY, jeżeli odbierane były w SIEDZIBIE FIRMY
    2. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem lub odebranej w paczkomacie - Wówczas produkty, co do których KONSUMENT odstąpił od umowy, należy odesłać do SIEDZIBY FIRMY
    3. SPRZEDAJACY nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

 

§ 13 Zwrot należności Klientom

 1. SPRZEDAJĄCY dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
  2. ) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub paczkomatu
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w SIEDZIBIE FIRMY i było uprzednio opłacone z góry
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny
  5. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) SPRZEDAJĄCY może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania produktu z powrotem
  6. SPRZEDAJACY dokona zwrotu należności na rachunek bankowy KLIENTA/KONSUMENTA jeśli zamówienie było opłacone
   1. na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO,
   2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej lub w paczkomacie
   3. W przypadku płatności kartą płatniczą w SIEDZIBIE FIRMY, po zwrocie zamówionych produktów zwrot należności możliwy jest jedynie na tę samą kartę płatnicza. Wówczas wymagane jest również potwierdzenie dokonanych płatności kartą z terminala otrzymane podczas dokonywania płatności.
   4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do KLIENTA/KONSUMENTA na podany przez niego adres mailowy w zamówieniu wezwania do przesłania SPRZEDAJĄCEMU numeru rachunku bankowego KLIENTA/KONSUMENTA, KLIENT/KONSUMENT nie prześle SPRZDAJĄCEMU takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu lub będą one błędne.
   5. W przypadku gdy KLIENT/KONSUMENT dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej , zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz SPRZEDAJĄCEGO zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu

 

§ 14 Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 1. Informujemy Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym sklepie istnieje możliwości nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów.
 2. Zużyte urządzenie pochodzące z gospodarstw domowych, musi być tego samego rodzaju i pełnić tą samą funkcję co sprzęt sprzedawany (tzw. zasada „1 za 1”, np. sprzedaż nowego i odbiór starego odtwarzacza CD)
 3. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie całego kraju.
 4. ELEKTROODPADY, inaczej elektrośmieci, to grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu odpady zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu - lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego - łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

 

 

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Hide-Audio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
 2. KLIENT/KONSUMENT może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, KLIENT/KONSUMENT otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego Hide-Audio.pl
 3. KLIENT/KONSUMENT może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter)
 4. Wszystkie wymienione nazwy produktów i producentów zostały używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 7. KLIENT/KONSUMENT akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie SPRZEDAJĄCEMU statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym Hide-Audio.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności KLIENTÓW/KONSUMENTÓW.
 8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy Hide-Audio.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym KLIENTA/KONSUMENTA, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). KLIENTA/KONSUMENT może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego Hide-Audio.pl. Korzystanie przez KLIENTA/KONSUMENTA z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu KLIENTA/KONSUMENTA, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu KLIENTA/KONSUMENTA.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a SPRZEDAJĄCYM rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
 10. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego Hide-Audio.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW/KONSUMENTÓW przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu